Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

Millenniemålen

Världens länder har enats om åtta konkreta och mätbara mål för att bekämpa fattigdomen. Arbetet startades 2000 och ska pågå till 2015. Arbetet går framåt, men det är dags att lägga in en högre växel nu.

År 2000 skapade FNs parlament, Generalförsamlingen, åtta stycken mål, även kallade Milleniemålen. De ingår alla i den största gemensamma överenskommelsen man gjort inom FN för att utrota fattigdomen i världen och skapa en bättre värld för alla. De åtta mätbara Milleniemålen skapades 2000 och ska vara uppnådda 2015. När man tittar på framstegen jämför man dessa med 1990 års siffror för att tydligare kunna se förändringen.

I Amahoro Amani – för freden vidare bidrar vi till Millenniemålens uppfyllande både i Sverige och i Stora Sjöområdet. Svenska ungdomars som inspireras till aktivt samhällsengagemang genom Amahoro Amani bidrar till förändring på hemmaplan. Samtidigt genomförs små projekt och aktiviteter i Stora Sjöområdet som ungdomsgrupper inom fredsklubbar, scouts, guides, FADI och CEDEJ skapar. De väljer själva att arbeta med olika sorters utmaningar beroende på de problem de identifierar lokalt.

Mer om millenniemålen:

Millenniemålen i Amahoro Amani

I Stora Sjöområdet har projektet inriktat sig främst på sex av de åtta millenniemålen. Fredsklubbarna, scouterna och guides angriper de identifierade problemen lokalt, och tittar på hur de i sitt kvarter eller i sin by kan förändra och förbättra för att bidra till Milleniemålens uppfyllande. Här kan du läsa mer om konkreta insatser under varje mål, som redan gjorts av fredsklubbar, guide- och scoutgrupper i Stora Sjöområdet. Vi presenterar här samtliga åtta Millenniemål.

1) Halvera extrem fattigdom och hunger
Självförsörjningsinsatser genom intern mikrokredit.

“Goat solidarity chain”, uppfödning av getter där man ger killingar vidare till andra för att de ska kunna starta egen uppfödning.

Kunskapsdelning och spridning av alternativa grödor för familjejordbruk/trädgårdsodling.

2) Garantera grundskoleutbildning för alla barn

Att lokalt arbeta med ekonomiskt stöd (för till exempel skoluniform) och attityder hos barn och föräldrar för att fler barn ska få tillåtelse att gå i skolan.

3) Främja jämställdhet mellan könen och kvinnors makt

Arbete mot ungdomsgraviditeter genom att medvetandegöra flickor om sina rättigheter.

Kvinnliga förebilder i fredsklubbar och scout-/guideverksamhet.

Diskussioner om mäns och kvinnors olika möjligheter samt utbyte mellan scouter i regionen och scouter i Sverige.

4) Minska barnadödligheten

5) 
Förbättra mödrahälsan

6) Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

Kampanjer för att påverka attityder och beteende till användning av myggnät.

Aktiviteter med blodgivning och hiv-testning; inkluderande av hiv-positiva i klubbar och scoutversamhet, kunskaps-, attityd- och beteendeförändring kring hiv/aids.

7) Säkra en hållbar utveckling

Trädplantering som aktivitet i fredsklubbar och scoutverksamhet.

Konfliktlösning och kanalbygge för att säkra tillgång till rent vatten för grupper som bor på olika ställen längs med en å genom brobyggen, regnvattenavledning och buskröjning längs otrygg skolväg där det fanns risk för överfall.

8) Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Tar sig i projektet uttryck genom att Amahoro Amani-nätverket hjälper ungdomar från Rwanda, Burundi och Kongo Kinshasa att sprida den metod de arbetar med till andra delar av världen med start under World Scout Jamboree 2011.

Lär dig ännu mer om Millenniemålen

Förutom organen i FN-systemet är det många internationella organisationer som arbetar aktivt med eller stöttar Millenniemålens uppfyllande. FN består ju dessutom av nästan alla världens länder, och därför går det att påstå att hela världen samarbetar för att uppnå målen!

I samband med att Millenniemålen skapades skrevs en deklaration av FNs parlament, Generalförsamlingen, som skrevs under av samtliga deltagande länder. Denna deklaration, kallad Milleniedeklarationen, utgjorde grunden för vad som senare samma år omvandlades till åtta konkreta mål med mätbara indikatorer. Läs Millenniedeklarationen här (på engelska).

UNDP, FNs internationella utvecklingsprogram ger dig information om Millenniemålen på svenska. Läs om målen, hur vi egentligen ligger till i processen att uppnå dem och om utmaningar inom den globala utveckligen. Läs mer om Millenniemålen på www.millenniemalen.nu.

Om en vill göra en riktig djupdykning i Millenniemålen, eller är sugen på att veta hur ett speciellt FN-organ jobbar med målen, är FNs egen portal om målen sidan att besöka. Läs mer på www.un.org.

Två korta filmer om millenniemålen

De här två filmerna sammanfattar millenniemålen på mindre än två minuter och är på engelska.