Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

Om Amahoro Amani

Amahoro Amani är ett fredsprojekt som handlar om att förebygga konflikter och bidra till utveckling genom att organisera ungdomar lokalt i så kallade fredsklubbar. Syftet är att erbjuda metoder och verktyg, för att analysera den specifika situationen och grogrunder till konflikt i lokalsamhället och hur man kan arbeta tillsammans med befolkningen för att försöka lösa dem. Vidare handlar Amahoro Amani om att scouter i Sverige lär av de erfarenheter som görs och har gjorts i scouts och guides verksamhet i Stora Sjöregionen om utvecklar både vår scoutverksamhet och det svenska samhället.

Var och vilka?

Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet och ska bidra till att nå FN:s millenniemål. Amahoro Amani - för freden vidare ger ungdomar i Stora Sjöregionen verktyg att själva arbeta aktivt med utveckling i sina samhällen och medel att sprida sina metoder samt ge inspiration till andra delar av världen.

Fokus ligger i Stora Sjöregionen i Afrika. Projektet genomförs främst av Scouternas och Kvinnas till Kvinnas partners i Rwanda, Burundi och i Östra Kongo Kinshasa. Projektet har bedrivits sedan 2005 och är ett unikt exempel på samarbete över organisations-, nations- och etnicitetsgränser, där medlemmar från både flick- och pojkscoutorganistionerna arbetar tillsammans. 

Under de senaste åren har Scouterna i Sverige varit delaktiga i projektet genom stöd, utbyten och samarbetsprojekt. Under 2013 fokuseras vårt Amahoro Amani-engagemang på att översätta programmaterial till svenska och möjliggöra för fler unga scouter att mötas genom projektet. Inom ramen för Amahoro Amani finns bland annat utbytesprojektet Redo Att Leda Burundi för unga kvinnor i Sverige och Stora Sjöregionen.

Ungt engagemang i fredsklubbar

Fredsklubbar och den metod man utvecklat, står i centrum för Amahoro Amani. Fredsklubbarna består av 20-50 barn och ungdomar som leds av en jämnårig utbildad Community Mediator, fredsklubbsledare. 

Arbetets primära målgrupp är kvinnor och män i åldern 15-25 år, i och utanför scoutorganisationerna i stora sjöregionen i Centralafrika, som är ledare för eller medlemmar i fredsklubbarna. Organisationerna utbildar ledare bland ungdomarna som i sin tur lokalt startar och rekryterar medlemmar till "sina" klubbar.

Också barn och ungdomar som tar del av det vanliga scoutprogrammet inom scoutorganisationerna involveras, eftersom framarbetade metoder och verktyg integreras i ordinarie scoutprogram och ledarutbildning. Idag finnas cirka 650 fredsklubbar med ungefär 25 000 aktiva ungdomar i de tre länderna som ingår i projektet. I den vanliga scoutverksamheten har cirka 100 000 medlemmar.

Fredsklubbarna och scouting i regionen stärker ungdomars positiva attityder och värderingar, vilket ger dem verktyg att göra något åt utvecklingen i sina samhällen. De har kraft och de vill, vilket speglas i följande citat från en av medlemmarna vi mött i en fredsklubb i Bukavu i Syd Kivu.

- Det är klart att vi ungdomar måste göra något! De vuxna har antingen slutat bry sig eller är själva en del av problemen!

Amahoro Amani-metoden

Amahoro Amani-metoden beskrivs enkelt i tre steg: (1) identifiera ett problem eller en utmaning, (2) hitta en lösning och (3) genomför lösningen tillsammans i gruppen och med andra.

När en utmaning identifieras i en fredsklubb viktas utmaningen och de värderingar som ligger i själva utmaningen; vad är möjligt att göra och inte? Exempelvis: Om den övergripande utmaningen är den etniska konflikten i Stora Sjöregionen och vi vill nå en hållbar fred genom fler samarbeten kanske det inte är realistiskt att involvera militanta grupper, men vi kanske kan sammanföra ungdomar i en fotbollsturnering och därigenom nå förståelse bland unga och på sikt bygga ett mer fredligt samhälle?

Mer detaljerat kan det beskrivas som att fredsklubben:
  • kartlägger grunderna till konflikter i sitt lokalsamhälle. 
  • analyserar den information man fått fram och identifierar problem samhället står inför. Det kan vara till exempel etniska fördomar och gruppmotsättningar, miljöfrågor och fattigdom. 
  • funderar över, och bestämmer sig för, kollektiva och individuella svar på de problemen. 
  • tar fram och genomför en handlingsplan för att lösa problemen som man identifierat. 
  • utvärderar resultaten genom att mäta effekten av insatsen i det lokala samhället.

Amahoro Amani-projektet har tre huvudmål

  • Att öka effekterna av Amahoro Amani-projektet i Stora Sjöregionen i centrala Afrika genom att de aktiva ungdomarna i projektet själva möts, utbyter erfarenheter och sprider framgångsrika exempel på insatser i regionen emellan sig, samt genom fortsatta möten stärker den regionala fredsskapande aspekten av arbetet. 
  • Att sprida den metod, värdegrund och attityd som arbetet bygger på, till andra regioner i världen och i Sverige. Detta för att bidra till stabilitet, förebygga konflikt och stimulera människor till att arbeta för att uppnå Millenniemålen i konflikt- eller postkonfliktområden. I Sverige kommer metoden att bidra i arbetet med integration. 
  • Att stärka jämställdhetsperspektivet och kvinnors inflytande samt öka medvetenheten om kvinnors utsatthet i konfliktsituationer i regionen, världen och i Sverige.